Liefdevol opvoeden, een kunst


In 40 hoofdstukken, onderverdeeld in overzichtelijke paragrafen, worden

alle aspecten die bij de opvoeding van kinderen om de hoek komen kijken

besproken en vertaald naar praktische tips. Allerlei situaties waarin

opvoeders met opgroeiende kinderen verzeild kunnen raken passeren de

revue en worden inzichtelijk gemaakt. Toepasselijke illustraties verduidelijken

de verhoudingen en verbintenissen tussen alle betrokkenen.

Het boek leert opvoeders om de kinderen goed waar te nemen en hun,

vaak non-verbale, signalen op te vangen zodat tijdig kan worden ingespeeld

op hun specifieke en leeftijdsgebonden behoeften.

Wanneer bijtijds wordt ingezien dat het kind aan nieuwe uitdagingen toe

is, worden onnodige conflicten voorkomen.

Het stellen van duidelijke grenzen biedt de kinderen een veilige en

overzichtelijke omgeving. Door goed op te letten zien we wanneer hun

grenzen verruimd kunnen worden zonder dat de wereld voor de kinderen

onoverzichtelijk wordt door gebrek aan houvast.

Het is de ‘taak’ van kinderen om grenzen te verleggen en het is de plicht

van opvoeders om in te grijpen wanneer het kind te grote risico’s gaat

lopen. Dit is een enerverend gebeuren waarin de opvoeder zich niet

teveel moet laten meeslepen want het kind heeft recht op eenduidige en

eerlijke beslissingen die helderheid verschaffen. Hiervoor zijn wel humor

en relativeringsvermogen nodig. Daarom schenkt dit boek ook veel aandacht

aan het welzijn van de opvoeders. Een ongedwongen en ontspannen

houding naar het kind toe maakt het allemaal zoveel makkelijker!

Het boek sluit aan bij de huidige opvoedingstrends zoals die o.a. worden

uitgedragen in opvoedkundige tv-programma’s. Door de stevige theoretische

achtergrond van het boek houden de tips echter beter stand en

door de systematische opbouw en het trefwoordenregister is het makkelijk

om snel het gezochte onderwerp te vinden. Zo kan het boek ook

fungeren als eerste hulp bij opvoedkundige ongelukjes.


Overeenkomsten met de Opvoedingscanon

UA-38208957-1