Liefdevol opvoeden, een kunst


Browsing Archive: december, 2008

Zoeken

Gepost door Daniël Mok op woensdag, december 17, 2008,
Ask.com Nederland

Lees verder ...
 

Bron

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Bron 

Naar een canon van opvoeding

Onderzoek naar wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren


1e druk december 2008. 

Uitgegeven door: Gemeente Den Haag, Dienst OCW. Auteurs: René F.W. Diekstra, Janneke M. Wubs, Leontien E. Vreeburg, Marcin J. Sklad en Melanie de Ruiter.

Met bijdragen van: Claudine de Booijs, Carolien Gravesteijn, Michel Hogenes, Frank Jacobs, Anne Luderus, Jakop Rigter en Marion van de Sande, allen lid van het Lectoraat en Kenniscentrum Je...


Lees verder ...
 

Het wezen van de opvoeding

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Liefdevol opvoeden, een kunst 

Het wezen van de opvoeding is...

dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen. Wanneer volwassenen voor kinderen situaties scheppen waarin zij zich relatief angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate.

De ontwikkeling van het vermogen ...


Lees verder ...
 

Lijst van geraadpleegde deskundigen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

M. Sullivan, program manager Civitas (co-sponsor and author of What Grown-Ups

Understand about Child Development. A National Benchmark Survey).

Prof. Dr. J.R.M. Gerris, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. J.M.A. Hermanns, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht

Prof. Dr. M.H. van IJzendoorn, Universiteit Leiden

Drs. M. Monné, Gemeente Den Haag / OCW / GGD

M.A.J. Slootjes, Haags Centrum voor Onderwijsondersteuning

Drs. M. van der Spek, Johan de Witt Scholengroep

Dr. E. Wiese, Roo...


Lees verder ...
 

Overige geraadpleegde literatuur

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

Overige geraadpleegde literatuur

• Ex, C. (2007) Opvoeden, wat kun je? Over de ontwikkeling van ouders en kinderen.

Amsterdam: Wereldbibliotheek

• Gerris J.R.M.(red.) (2006) Het belang van school, ouders, vrienden en buurt

Assen: Van Gorcum

• Hermanns, J (2006) Kijken naar opvoeding. Opstellen over jeugd, jeugdbeleid en

jeugdzorg. Amsterdam: SWP

• Ploeg van der J. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op

veelvoorkomende problemen. Utrecht: SWP

• IJzendoorn, M.H....


Lees verder ...
 

Literatuur

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

Literatuur

• Aalbers-van Leeuwen, M., Hees, L. van, & J. Hermanns (2002) Risico- en protectieve factoren in moderne gezinnen: reden tot optimisme of reden tot pessimisme? In: Pedagogiek, 22, 1, • 41-54

• Albers, E. M., Riksen-Walraven, J.M., Weerth, C. de (2007) Infants’

interactions with professional caregivers at 3 and 6 months of age:

A longitudinal study Infant Behavior and Development, 30, 4, 31-640

• Ainsworth M.D., Bell S.M. & D.F. Stayton, 1974, Infant-Mother Attachment

an...


Lees verder ...
 

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte 

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Er wordt nogal eens beweerd dat opvoeders tegenwoordig erg onzeker zijn, iets dat vroeger veel minder het geval zou zijn geweest. De afgenomen sociale samenhang, de toenemende complexiteit van de samenleving zouden en de lawine aan, - niet zelden tegenstrijdige -, opvoedingsadviezen zouden daar grotendeels debet aan zijn. 

Die veronderstelling lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op de bevinding uit meer...


Lees verder ...
 

Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Het VN-verdrag voor de rechten van het kind 

Onbekend is tot op heden of volwassenen in het algemeen en ouders in het bijzonder weet hebben van het bestaan van het, ook door Nederland getekende, Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K) en in hoeverre ze op de hoogte zijn van de inhoud van dat verdrag. Het verdrag formuleert de rechten van kinderen als het gaat om liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en ontwikkeling en de rol en verantwoordelijkheden van ouders, andere opvoeders en overheden in deze. 

Een aantal b...


Lees verder ...
 

Gebruik van softdrugs tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Het gebruik van softdrugs (een verzamelnaam voor cannabis, wiet, marihuana) tijdens de zwangerschap heeft een aantal gevolgen. 

Baby’s waarvan de moeder softdrugs heeft gebruikt, hebben een verhoogd risico om te vroeg geboren te worden, dat wil zeggen vóór 37 weken. Daarnaast blijkt dat deze kinderen vaak minder goed groeien tijdens de zwangerschap


Lees verder ...
 

Roken tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van roken op ongeboren kinderen blijkt keer op keer dat deze kinderen aan verschillende gevaren worden blootgesteld. 

Een overzichtsstudie naar de belangrijkste risico’s laat zien dat het roken door moeder leidt tot onder andere een lager geboortegewicht, verhoogde kans op complicaties tijdens de bevalling, verminderde longfunctie en een groter risico op ademhalingsproblemen tussen de 5-16 jaar.

Er zijn tevens duidelijke aanwijzingen da...


Lees verder ...
 

Zwangerschap en Leefstijl

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Zwangerschap en Leefstijl

Beïnvloeding van de ontwikkeling van kinderen vindt lang voor de geboorte plaats,  onder andere door de leefstijl van de moeder, zoals het al dan niet gebruiken van verslavende middelen. Roken, alcohol en druggebruik door de moeder tijdens de zwangerschap brengen grote risico’s met zich mee voor het kind, die uiteraard nog toenemen als er een combinatie van middelen wordt gebruikt.


Lees verder ...
 

Optimaal aantal kinderen per leidster in de kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Kinderopvang 

Om de kwaliteit van kinderopvang in een kinderdagcentrum te waarborgen is het belangrijk dat een leidster niet voor teveel kinderen tegelijk hoeft te zorgen.

De ideale leidster-kind ratio in een peutergroep (1,5 tot 3 jaar) 1 op 3. Met drie peuters per leidster kan er genoeg individuele interactie van voldoende kwaliteit plaatsvinden om te zorgen dat de ontwikkeling van het kind, op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak, geen hinder ondervindt, respectievelijk voldoende gestimuleerd wor...


Lees verder ...
 

Kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Kinderopvang 

Kinderopvang is een heikel onderwerp in Nederland. 

Terwijl de acceptatiegraad van het gebruik van kinderopvang stijgt, en overheidsbeleid inzet op stimulering van arbeidsmarktparticipatie van ouders, duurt het debat voort over welke vormen van organiseren van arbeid en zorg rondom kinderen nu wel en niet ‘goed voor een kind’ genoemd mogen worden.  Aan ouders is vaak te merken dat het ze raakt; want in deze discussie waren voortdurend impliciete of zelfs expliciete oordelen rond over welke...


Lees verder ...
 

Invloed vrienden op probleemgedrag

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel gedrag. 

De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de puberteit zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.

De meeste pubers die zulk gedrag met enige regelmaat ve...


Lees verder ...
 

Invloed ouders op vriendenkeuze

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere volwassenen. 

Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken, druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die gevoeligh...


Lees verder ...
 

Ouders en vrienden van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Ouders en vrienden van pubers

Er is in de afgelopen decennia een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens verzameld waaruit blijkt dat de invloed van ouders op de ontwikkeling van kinderen zich bepaald niet beperkt tot de eerste tien tot twaalf levensjaren, maar zich uitstrekt tot ver na de puberteit en niet zelden tot in de jonge volwassenheid.


Lees verder ...
 

Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden op school.

Er bestaan allerlei lesprogramma’s voor kinderen op de basisschool die als doel hebben de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te bevorderen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn in ons land maar enkele programma’s beschikbaar en is er maar één waarvan iets over de effecten ervan bekend is. Maar er is een grote hoeveelheid onderzoek over het effect van Sociaal-Emotionele Educatie of Levensvaardighedenprogramma’s v...


Lees verder ...
 

Ouderbetrokkenheid en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Als kinderen naar de middelbare school gaan, raken ouders vaak minder betrokken bij hun school. 

Op basisscholen zijn ouders vaak meer genoodzaakt praktische betrokkenheid te tonen en worden ze er ook meer toe uitgenodigd, waardoor ze alleen al fysiek vaker op school aanwezig zijn.

Op middelbare scholen loopt ouderbetrokkenheid sterk uiteen, maar is in ieder geval minder direct contact dan op basisscholen. Onderzoek laat zien dat naast de opvoedingsstijl van ouders, ook hun betrokkenheid bij d...


Lees verder ...
 

Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Over de gevolgen voor kinderen van de echtscheiding van hun ouders wordt steeds meer bekend. 

“De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden, omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner”, aldus recent onderzoek.

Een van die negatieve gevolgen is een nadelige invoed van echtscheiding op de schoolcarr...


Lees verder ...
 

Helpen met schoolwerk

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Sommige kinderen vragen hun ouders hen te helpen met huiswerk, sommige scholen vragen ouders dit te doen. 

Maar kunnen ouders, zelfs als ze zelf weinig schoolopleiding hebben gehad of niet goed begrijpen wat hun kind op school heeft geleerd, het kind toch met school- en huiswerk helpen? De gangbare opvatting van veel van die ouders zelf, en ook de publieke opinie is dat ze dat niet of nauwelijks kunnen en dat daardoor kinderen van deze ouders per definitie in een nadelige positie verkeren. Rec...


Lees verder ...
 

Intelligentieverschillen en omgeving

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Invloed op schoolloopbaan

Eerste levenservaringen en schoolloopbaan

Dat de thuissituatie van schoolgaande kinderen veel invloed heeft op hun schoolprestaties en schoolloopbaan is algemeen geaccepteerd. Minder bekend is dat al invloed op schoolprestaties wordt uitgeoefend als een kind nog lang niet toe is aan het naar school gaan. De hersenontwikkeling van een kind wordt al vanaf de geboorte beïnvloed door factoren vanuit de omgeving en de ervaringen in het eerste levensjaar kunnen een beduid...


Lees verder ...
 

Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Neder...


Lees verder ...
 

Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsf...


Lees verder ...
 

Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet...


Lees verder ...
 

Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rec...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan 

Ouders en andere opvoeders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van intelligentie van hun kinderen in brede zin, en op hun schoolcarrière, of kunnen dat hebben. 

Die invloed begint al heel vroeg of kan heel vroeg beginnen. Maar weten ouders en andere betrokkenen dat ook, en weten ze in welke opzichten ze een grote en gunstige invloed kunnen uitoefenen?


Lees verder ...
 

Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel mind...


Lees verder ...
 

Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed, ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. 

Zo blijkt uit een reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken, waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee ouders van hetzelfde geslacht.

...
Lees verder ...
 

Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kindere...


Lees verder ...
 

Huiselijk geweld

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat getuige zijn van geweld gevolgen heeft voor kinderen van alle leeftijden.

Die gevolgen zijn zeer uiteenlopend. Kinderen kunnen onder andere emotionele problemen ontwikkelen zoals verhoogde angstigheid, teruggetrokkenheid, groeiproblemen, maar ook, op wat oudere leeftijd, gedragsproblemen zoals verhoogde agressie en leerproblemen.

Verklaringen voor die gevolgen zijn onder meer dat getuige zijn van geweld, zelfs als het kind nog te jong is om te begrijpen wat e...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn r...


Lees verder ...
 

Lichamelijke straf

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels, grenzen en lichamelijk straffen 

Over fysieke straf als opvoedingsmiddel lopen meningen uiteen. Opvattingen van opvoeders hierover worden gevormd door hun levensbeschouwing, hun ervaringen, de zeden en gewoonten van de maatschappij waarin ze leven.

Op basis van onderzoek naar de invloed van fysieke straf op de ontwikkeling van kinderen is deze vorm van straffen niet aan te raden. Onderzoek laat zien dat het regelmatige gebruik van corrigerende tikken om het kind te straffen verscheidene negatieve gevolgen voor kinderen kan h...


Lees verder ...
 

Toegeeflijke ouders van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Het is een min of meer bekend gegeven dat een zeer strenge, autoritaire opvoeding niet profijtelijk is voor de ontwikkeling van pubers. 

De kans op emotionele en gedragsproblemen is hoger onder pubers die zo worden opgevoed.

Ook opvoeding onder grote psychologische druk en manipulatie als een manier om een kind onder controle te houden is een risicofactor voor problemen.

Maar ook een opvoeding waarbij ouders een hele grote mate van toegeeflijkheid vertonen tot op het punt dat ze niet tot nauwe...


Lees verder ...
 

Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Relaties met broertjes en zusjes bieden kinderen veel gelegenheid om te oefenen en te leren. 

De emoties binnen die relaties zijn vaak sterk en ongeremd, hetzij positief of negatief. Kinderen oefenen in die relaties het omgaan met hiërarchie en machtsverhoudingen, ze oefenen inlevingsvermogen in andermans gevoelens, redeneringen en overwegingen, ze oefenen in het omgaan met onderlinge verschillen en het uiten van emoties.

Het is dan ook niet verbazend dat kinderen met broers en zusjes meer en ...


Lees verder ...
 

Reageren op peuterdriftbuien

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. 

Uit onderzoek blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen te bereiken. De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten zelfbeheersing te ontwikkelen.

Onderzoek laat...


Lees verder ...
 

Gevolgen van het veelal niet reageren op het huilen van een baby.

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Baby’s huilen. 

Vooral baby’s van 0 tot 3 maanden huilen veel, niet zelden een uur of meer per dag, hetgeen volstrekt normaal is. Het zijn vooral de ouders, niet de kinderen zelf, die hier - ook op langere termijn -, nadelige gevolgen van ondervinden. Het opnemen van een huilende baby is gepast ouderlijk gedrag.

Onderzoek laat zien dat bij kinderen van deze leeftijd het meestal niet reageren op het huilen van het kind zowel voor de hersenontwikkeling als voor het zelfvertrouwen van het kind...


Lees verder ...
 

Gepaste opvoedingsgedragingen van ouders of verzorgers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels en grenzen 

Het opnemen van een kind van drie maanden dat huilt is nodig. Kinderen van deze leeftijd hebben het nodig dat er op hun huilen wordt gereageerd, om zich sociaal-emotioneel en lichamelijk goed te kunnen ontwikkelen. Opnemen van het kind, troosten, verzorgen, en/of kalmerend toespreken zijn daarom gepaste opvoedingsgedragingen van ouders of verzorgers.

Van een tweejarige mag nog niet verwacht worden dat hij of zij net als de overige gezinsleden aan tafel blijft zitten tot iedereen klaar is. Het ...


Lees verder ...
 

Regels en grenzen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels en grenzen 

Verwennen of niet bij baby, peuter en kleuter.

In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken bediend wordt.

Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze er eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote en voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind schaden. Schadelijk verwennen wordt door wete...


Lees verder ...
 

Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels, grenzen en lichamelijk straffen 

Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een belangrijk onderdeel van opvoeding. 

Grenzen en regels geven kinderen houvast.

Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te positioneren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te ontwikkelen als persoon. Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in concrete situaties niet altijd gemakkelijk te ...


Lees verder ...
 

Leeftijd van volgroeid zijn van de hersenen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Een van de redenen waarom pubers meer slaap nodig hebben dan volwassenen is dat slaap belangrijk is voor de ontwikkeling van hun hersenen. 

Die ontwikkeling is pas voltooid in de eerste jaren van het derde levensdecennium.

De hersenen bereiken doorgaans pas hun volwassen vorm, omvang en functioneren tussen 21 en 24 jaar. Met name de hersencentra die wezenlijk zijn voor het beoordelen van risico’s, voor lange termijn planning en voor zelfbeheersing, het beheersen van impulsen en gevoelens, zi...


Lees verder ...
 

Invloed van seks op tv op de ontluikende seksualiteit

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Seksuele ontwikkeling vindt bij uitstek plaats gedurende de adolescentie. Pubers worden zich bewust van seksuele gevoelens en het merendeel van de middelbare scholieren (circa 80 %) heeft wel eens een vriend of vriendin gehad.

De helft van de pubers in Nederland heeft op dertienjarige leeftijd gezoend. In volgende jaren neemt de mate van seksuele omgang snel toe. Van de jongeren van net 17 jaar heeft de helft de eerste seksuele ervaring gehad.

Recente generaties pubers blijken vaker seksuele g...


Lees verder ...
 

Gevolgen alcoholgebruik door pubers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.

Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van depressiviteit, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden.

Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op lange termijn schade kunnen o...


Lees verder ...
 

Risico op overstap van softdrugs naar harddrugs

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Vaak wordt er over cannabis of marihuana gedacht als een betrekkelijk onschuldige drug, omdat het een zogenaamde softdrug is. 

Toch is het gebruik ervan, vooral door pubers, niet zonder risico’s. Naast de schadelijke effecten die softdrugs kunnen hebben bijvoorbeeld voor het functioneren op school, door de toename van risico op ongevallen en op lichamelijke en psychische klachten blijkt cannabisgebruik dikwijls ook een opstap te zijn naar later harddruggebruik.

Uiteraard gaan niet alle...


Lees verder ...
 

Behoefte aan slaap bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Pubers blijken vaak een chronisch slaaptekort te hebben. 

Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat ze gemiddeld aanzienlijk meer slaap nodig hebben dan volwassenen - ruim 9 uur tegen 7 tot 8 uur voor een volwassene - terwijl ze anderzijds door hormonale veranderingen later gaan slapen maar meestal wel de volgende morgen weer vroeg op moeten om op tijd op school te zijn. 

Gebrek aan slaap beïnvloedt hun functioneren (zoals schoolprestaties) negatief, en dikwijls ook hun stemming en ...


Lees verder ...
 

Benodigd aantal uren dagelijks actief bewegen voor jeugdigen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Sinds 1998 bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm is het resultaat van een samenwerking tussen diverse universiteiten (VU Amsterdam, Groningen, Maastricht en Utrecht) en gezondheidsinstellingen (TNO, RIVM, NOC-NSF) en is gebaseerd op internationale richtlijnen

De bewegingsnorm geeft aan dat kinderen onder de 18 jaar dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit dienen te hebben, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week gericht zijn op het verbeter...


Lees verder ...
 

Overgewicht en ontbijten bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Uit diverse internationale onderzoeken naar een mogelijk verband tussen overgewicht en het overslaan van het ontbijt, blijkt dat dit verband inderdaad bestaat. 

Onderzoek bij 35000 Nederlandse tieners laat zien dat de belangrijkste risicofactor voor overgewicht bij adolescenten het overslaan van het ontbijt is.

Dit verband blijkt bij jonge pubers (13-14 jaar) nog sterker te zijn. Jongeren en jonge volwassenen hebben meer dan andere leeftijdsgroepen de neiging om het ontbijt als maaltijd ...


Lees verder ...
 

Overgewicht en borstvoeding

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar het verband tussen borstvoeding en overgewicht. 

Uit een overzichtsstudie van betreffende onderzoeken blijkt dat borstvoeding een kleine maar duidelijke bescherming oplevert tegen overgewicht gedurende de kindertijd. Voor wat betreft de duur van borstvoeding, komt uit recent onderzoek naar voren dat kinderen die minimaal zes maanden borstvoeding hebben gehad een lager risico hebben op overgewicht dan kinderen die minder dan drie m...


Lees verder ...
 

Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Wanneer kunnen kinderen zichzelf zien als iets verschillends, iets unieks in de wereld? Wanneer worden ze zelfbewust? 

Die ontwikkeling vindt gewoonlijk plaats tussen het 1e en 2e levensjaar. Het is omstreeks de 14e tot 18e maand dat kinderen sporen van zichzelf kunnen zien als iets dat voor hen zelf staat, alleen voor hen zelf, zoals bijvoorbeeld de afdruk van hun voetjes in het zand op het strand of het beeld dat ze zien als ze in de spiegel kijken.

Zo omstreeks 18 maanden gaan de mees...


Lees verder ...
 

Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wann...


Lees verder ...
 

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek...


Lees verder ...
 

De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlij...


Lees verder ...
 

'Agressief' gedrag van peuters

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit verschillende longitudinale studies, dat wil zeggen onderzoeken waarbij kinderen over een reeks van jaren zijn gevolgd, komt naar voren dat lichamelijk agressief gedrag van kinderen zich normaliter tussen 18 en 24 maanden ontwikkelt en een piek bereikt tussen het derde en vierde levensjaar, waarna zich een daling in frequentie van zulk gedrag inzet. Maar voor zo’n vijf tot tien procent van de kinderen geldt dat zij in die periode een hoge mate van agressief gedrag vertonen, dat zi...


Lees verder ...
 

Motieven van een jong kind bij ‘lastig’ gedrag

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen, - die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kan hebben, - en dienovereenkomstig reageren. 

De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke rede...


Lees verder ...
 

Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Spelen is zo belangrijk voor kinderen dat het recht daarop is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Het is met name door spel, te omschrijven als iedere lichamelijke of mentale activiteit met kinderen die louter en alleen wordt ondernomen omdat het plezier of vermaak oplevert, dat kinderen al vanaf de eerste maand na de geboorte zich in lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal opzicht ontwikkelen. 

Zo is vastgesteld dat spelen de gezonde ontwikkeling van ki...


Lees verder ...
 

Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele ...


Lees verder ...
 

Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht...


Lees verder ...
 

Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ d...


Lees verder ...
 

Voor het eerst doen alsof en fantasiespel spelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen dertig jaar blijkt dat kinderen normaliter op zijn laatst in de tweede helft van het tweede levensjaar, in hun spel kunnen gaan doen alsof. Bijvoorbeeld kunnen doen alsof ze uit een

speelgoedpot thee of koffie in een kopje schenken, vervolgens kunnen doen alsof ze uit het (feitelijk) lege kopje drinken, enzovoorts.33 Het oefenen door middel van spel in kunnen doen alsof en fantasie is belangrijk voor de ontwikkeling van empathie...


Lees verder ...
 

Voor het eerst communiceren door middel van wijzen.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Ook voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, kunnen ze al met anderen communiceren, namelijk door, al dan niet begeleid door het maken van geluiden, naar dingen of personen te wijzen. Vanaf zo omstreeks de 7e maand is het voor veel baby’s bepaald niet ongewoon om bijvoorbeeld speelgoed uit de box te gooien om het vervolgens door er naar te wijzen weer terug te vragen. En omstreeks de negende maand kunnen meeste baby’s de blik van volwassenen volgen en dus samen met een ander aa...


Lees verder ...
 

De eerste woordjes

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Het moment waarop baby’s voor het eerst woordjes gaan zeggen, ligt voor de meesten tussen de 9 en 15 maanden. Maar er zijn baby’s die al met 8 maanden hun eerste woordjes spreken en kinderen die dat pas rondom 18 maanden doen.

Baby’s maken overigens al eerder, zo vanaf de zesde maand, allerlei brabbelgeluidjes maar tot echte woorden komt het dan nog niet. Recent onderzoek wijst erop dat de aandacht die ouders aan hun baby besteden, bijvoorbeeld door veel tegen de baby te spreken en...


Lees verder ...
 

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.


Lees verder ...
 

Het vermogen van kinderen om aan te voelen wat er rondom hen gebeurt

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Kinderen voelen al op heel jonge leeftijd aan wanneer er sprake is van spanningen tussen de volwassenen om hen heen en van ernstige stemmingsstoringen bij die volwassenen. 

Ouders die dat niet onderkennen, weten dus ook niet hoe ingrijpend kinderen beïnvloed kunnen worden door die spanningen of storingen en hoe ze daar onder kunnen lijden.


Lees verder ...
 

De wet van Rose

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Het gedrag van de gemiddelde burger bepaalt mede de omvang van de groep burgers met problemen – wordt wel de wet van Rose genoemd, genoemd naar een van de grondleggers van de preventieve geneeskunde, Geoffrey Rose.

Toegepast op het gebied van ontwikkeling en opvoeding betekent de ‘wet van Rose’ dat programma’s of activiteiten die kennis en begrip van opvoeding onder de bevolking als geheel vergroten, op termijn ook het aantal volwassenen en ouders, en daarmee het aantal gezinnen...


Lees verder ...
 

De invloed van ouders op de keuze van vrienden door hun pubers.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Er is een grote hoeveelheid onderzoek, waaruit blijkt dat ouders, ten goede of ten kwade, een belangrijke invloed hebben op het soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver vóór het aanbreken van de puberteit begint.


Lees verder ...
 

Slaan is geen gepaste straf.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Eén van de grootste uitdagingen voor ouders en andere opvoeders is kinderen het onderscheid te leren tussen goed en kwaad, gewenst en ongewenst, gevaarlijk en veilig en hen zelfbeheersing bij te brengen. En dat alles zonder het kind te slaan of te vernederen.


Lees verder ...
 

Wanneer ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenwaarde?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Liefdevol opvoeden, een kunst 

Tussen 1 en 2 jaar beginnen kinderen een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.


Lees verder ...
 

Het vermogen van baby’s aan te voelen wat er om hen heen gebeurt

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Het vermogen van baby’s aan te voelen wat er om hen heen gebeurt


Onderzoek toont aan dat vanaf de eerste levensdagen kinderen de wereld om zich heen in zich op beginnen te nemen en er op reageren.

Wanneer een ouder of verzorger heel angstig of depressief is, wordt dit door het jonge kind ervaren en dit kan een schadelijk effect hebben op de ontwikkeling van een baby. 


Lees verder ...
 
 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Browsing Archive: december, 2008

Zoeken

Gepost door Daniël Mok op woensdag, december 17, 2008,
Ask.com Nederland

Lees verder ...
 

Bron

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Bron 

Naar een canon van opvoeding

Onderzoek naar wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren


1e druk december 2008. 

Uitgegeven door: Gemeente Den Haag, Dienst OCW. Auteurs: René F.W. Diekstra, Janneke M. Wubs, Leontien E. Vreeburg, Marcin J. Sklad en Melanie de Ruiter.

Met bijdragen van: Claudine de Booijs, Carolien Gravesteijn, Michel Hogenes, Frank Jacobs, Anne Luderus, Jakop Rigter en Marion van de Sande, allen lid van het Lectoraat en Kenniscentrum Je...


Lees verder ...
 

Het wezen van de opvoeding

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Liefdevol opvoeden, een kunst 

Het wezen van de opvoeding is...

dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen. Wanneer volwassenen voor kinderen situaties scheppen waarin zij zich relatief angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate.

De ontwikkeling van het vermogen ...


Lees verder ...
 

Lijst van geraadpleegde deskundigen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

M. Sullivan, program manager Civitas (co-sponsor and author of What Grown-Ups

Understand about Child Development. A National Benchmark Survey).

Prof. Dr. J.R.M. Gerris, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. J.M.A. Hermanns, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht

Prof. Dr. M.H. van IJzendoorn, Universiteit Leiden

Drs. M. Monné, Gemeente Den Haag / OCW / GGD

M.A.J. Slootjes, Haags Centrum voor Onderwijsondersteuning

Drs. M. van der Spek, Johan de Witt Scholengroep

Dr. E. Wiese, Roo...


Lees verder ...
 

Overige geraadpleegde literatuur

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

Overige geraadpleegde literatuur

• Ex, C. (2007) Opvoeden, wat kun je? Over de ontwikkeling van ouders en kinderen.

Amsterdam: Wereldbibliotheek

• Gerris J.R.M.(red.) (2006) Het belang van school, ouders, vrienden en buurt

Assen: Van Gorcum

• Hermanns, J (2006) Kijken naar opvoeding. Opstellen over jeugd, jeugdbeleid en

jeugdzorg. Amsterdam: SWP

• Ploeg van der J. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op

veelvoorkomende problemen. Utrecht: SWP

• IJzendoorn, M.H....


Lees verder ...
 

Literatuur

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Literatuur 

Literatuur

• Aalbers-van Leeuwen, M., Hees, L. van, & J. Hermanns (2002) Risico- en protectieve factoren in moderne gezinnen: reden tot optimisme of reden tot pessimisme? In: Pedagogiek, 22, 1, • 41-54

• Albers, E. M., Riksen-Walraven, J.M., Weerth, C. de (2007) Infants’

interactions with professional caregivers at 3 and 6 months of age:

A longitudinal study Infant Behavior and Development, 30, 4, 31-640

• Ainsworth M.D., Bell S.M. & D.F. Stayton, 1974, Infant-Mother Attachment

an...


Lees verder ...
 

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte 

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Er wordt nogal eens beweerd dat opvoeders tegenwoordig erg onzeker zijn, iets dat vroeger veel minder het geval zou zijn geweest. De afgenomen sociale samenhang, de toenemende complexiteit van de samenleving zouden en de lawine aan, - niet zelden tegenstrijdige -, opvoedingsadviezen zouden daar grotendeels debet aan zijn. 

Die veronderstelling lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op de bevinding uit meer...


Lees verder ...
 

Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Het VN-verdrag voor de rechten van het kind 

Onbekend is tot op heden of volwassenen in het algemeen en ouders in het bijzonder weet hebben van het bestaan van het, ook door Nederland getekende, Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K) en in hoeverre ze op de hoogte zijn van de inhoud van dat verdrag. Het verdrag formuleert de rechten van kinderen als het gaat om liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en ontwikkeling en de rol en verantwoordelijkheden van ouders, andere opvoeders en overheden in deze. 

Een aantal b...


Lees verder ...
 

Gebruik van softdrugs tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Het gebruik van softdrugs (een verzamelnaam voor cannabis, wiet, marihuana) tijdens de zwangerschap heeft een aantal gevolgen. 

Baby’s waarvan de moeder softdrugs heeft gebruikt, hebben een verhoogd risico om te vroeg geboren te worden, dat wil zeggen vóór 37 weken. Daarnaast blijkt dat deze kinderen vaak minder goed groeien tijdens de zwangerschap


Lees verder ...
 

Roken tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van roken op ongeboren kinderen blijkt keer op keer dat deze kinderen aan verschillende gevaren worden blootgesteld. 

Een overzichtsstudie naar de belangrijkste risico’s laat zien dat het roken door moeder leidt tot onder andere een lager geboortegewicht, verhoogde kans op complicaties tijdens de bevalling, verminderde longfunctie en een groter risico op ademhalingsproblemen tussen de 5-16 jaar.

Er zijn tevens duidelijke aanwijzingen da...


Lees verder ...
 

Zwangerschap en Leefstijl

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Zwangerschap en Leefstijl 

Zwangerschap en Leefstijl

Beïnvloeding van de ontwikkeling van kinderen vindt lang voor de geboorte plaats,  onder andere door de leefstijl van de moeder, zoals het al dan niet gebruiken van verslavende middelen. Roken, alcohol en druggebruik door de moeder tijdens de zwangerschap brengen grote risico’s met zich mee voor het kind, die uiteraard nog toenemen als er een combinatie van middelen wordt gebruikt.


Lees verder ...
 

Optimaal aantal kinderen per leidster in de kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Kinderopvang 

Om de kwaliteit van kinderopvang in een kinderdagcentrum te waarborgen is het belangrijk dat een leidster niet voor teveel kinderen tegelijk hoeft te zorgen.

De ideale leidster-kind ratio in een peutergroep (1,5 tot 3 jaar) 1 op 3. Met drie peuters per leidster kan er genoeg individuele interactie van voldoende kwaliteit plaatsvinden om te zorgen dat de ontwikkeling van het kind, op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak, geen hinder ondervindt, respectievelijk voldoende gestimuleerd wor...


Lees verder ...
 

Kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Kinderopvang 

Kinderopvang is een heikel onderwerp in Nederland. 

Terwijl de acceptatiegraad van het gebruik van kinderopvang stijgt, en overheidsbeleid inzet op stimulering van arbeidsmarktparticipatie van ouders, duurt het debat voort over welke vormen van organiseren van arbeid en zorg rondom kinderen nu wel en niet ‘goed voor een kind’ genoemd mogen worden.  Aan ouders is vaak te merken dat het ze raakt; want in deze discussie waren voortdurend impliciete of zelfs expliciete oordelen rond over welke...


Lees verder ...
 

Invloed vrienden op probleemgedrag

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel gedrag. 

De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de puberteit zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.

De meeste pubers die zulk gedrag met enige regelmaat ve...


Lees verder ...
 

Invloed ouders op vriendenkeuze

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere volwassenen. 

Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken, druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die gevoeligh...


Lees verder ...
 

Ouders en vrienden van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Ouders en vrienden van pubers 

Ouders en vrienden van pubers

Er is in de afgelopen decennia een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens verzameld waaruit blijkt dat de invloed van ouders op de ontwikkeling van kinderen zich bepaald niet beperkt tot de eerste tien tot twaalf levensjaren, maar zich uitstrekt tot ver na de puberteit en niet zelden tot in de jonge volwassenheid.


Lees verder ...
 

Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden op school.

Er bestaan allerlei lesprogramma’s voor kinderen op de basisschool die als doel hebben de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te bevorderen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn in ons land maar enkele programma’s beschikbaar en is er maar één waarvan iets over de effecten ervan bekend is. Maar er is een grote hoeveelheid onderzoek over het effect van Sociaal-Emotionele Educatie of Levensvaardighedenprogramma’s v...


Lees verder ...
 

Ouderbetrokkenheid en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Als kinderen naar de middelbare school gaan, raken ouders vaak minder betrokken bij hun school. 

Op basisscholen zijn ouders vaak meer genoodzaakt praktische betrokkenheid te tonen en worden ze er ook meer toe uitgenodigd, waardoor ze alleen al fysiek vaker op school aanwezig zijn.

Op middelbare scholen loopt ouderbetrokkenheid sterk uiteen, maar is in ieder geval minder direct contact dan op basisscholen. Onderzoek laat zien dat naast de opvoedingsstijl van ouders, ook hun betrokkenheid bij d...


Lees verder ...
 

Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Over de gevolgen voor kinderen van de echtscheiding van hun ouders wordt steeds meer bekend. 

“De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden, omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner”, aldus recent onderzoek.

Een van die negatieve gevolgen is een nadelige invoed van echtscheiding op de schoolcarr...


Lees verder ...
 

Helpen met schoolwerk

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Sommige kinderen vragen hun ouders hen te helpen met huiswerk, sommige scholen vragen ouders dit te doen. 

Maar kunnen ouders, zelfs als ze zelf weinig schoolopleiding hebben gehad of niet goed begrijpen wat hun kind op school heeft geleerd, het kind toch met school- en huiswerk helpen? De gangbare opvatting van veel van die ouders zelf, en ook de publieke opinie is dat ze dat niet of nauwelijks kunnen en dat daardoor kinderen van deze ouders per definitie in een nadelige positie verkeren. Rec...


Lees verder ...
 

Intelligentieverschillen en omgeving

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op schoolloopbaan 

Invloed op schoolloopbaan

Eerste levenservaringen en schoolloopbaan

Dat de thuissituatie van schoolgaande kinderen veel invloed heeft op hun schoolprestaties en schoolloopbaan is algemeen geaccepteerd. Minder bekend is dat al invloed op schoolprestaties wordt uitgeoefend als een kind nog lang niet toe is aan het naar school gaan. De hersenontwikkeling van een kind wordt al vanaf de geboorte beïnvloed door factoren vanuit de omgeving en de ervaringen in het eerste levensjaar kunnen een beduid...


Lees verder ...
 

Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Neder...


Lees verder ...
 

Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsf...


Lees verder ...
 

Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet...


Lees verder ...
 

Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rec...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan 

Ouders en andere opvoeders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van intelligentie van hun kinderen in brede zin, en op hun schoolcarrière, of kunnen dat hebben. 

Die invloed begint al heel vroeg of kan heel vroeg beginnen. Maar weten ouders en andere betrokkenen dat ook, en weten ze in welke opzichten ze een grote en gunstige invloed kunnen uitoefenen?


Lees verder ...
 

Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel mind...


Lees verder ...
 

Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed, ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. 

Zo blijkt uit een reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken, waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee ouders van hetzelfde geslacht.

...
Lees verder ...
 

Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kindere...


Lees verder ...
 

Huiselijk geweld

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat getuige zijn van geweld gevolgen heeft voor kinderen van alle leeftijden.

Die gevolgen zijn zeer uiteenlopend. Kinderen kunnen onder andere emotionele problemen ontwikkelen zoals verhoogde angstigheid, teruggetrokkenheid, groeiproblemen, maar ook, op wat oudere leeftijd, gedragsproblemen zoals verhoogde agressie en leerproblemen.

Verklaringen voor die gevolgen zijn onder meer dat getuige zijn van geweld, zelfs als het kind nog te jong is om te begrijpen wat e...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn r...


Lees verder ...
 

Lichamelijke straf

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels, grenzen en lichamelijk straffen 

Over fysieke straf als opvoedingsmiddel lopen meningen uiteen. Opvattingen van opvoeders hierover worden gevormd door hun levensbeschouwing, hun ervaringen, de zeden en gewoonten van de maatschappij waarin ze leven.

Op basis van onderzoek naar de invloed van fysieke straf op de ontwikkeling van kinderen is deze vorm van straffen niet aan te raden. Onderzoek laat zien dat het regelmatige gebruik van corrigerende tikken om het kind te straffen verscheidene negatieve gevolgen voor kinderen kan h...


Lees verder ...
 

Toegeeflijke ouders van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Het is een min of meer bekend gegeven dat een zeer strenge, autoritaire opvoeding niet profijtelijk is voor de ontwikkeling van pubers. 

De kans op emotionele en gedragsproblemen is hoger onder pubers die zo worden opgevoed.

Ook opvoeding onder grote psychologische druk en manipulatie als een manier om een kind onder controle te houden is een risicofactor voor problemen.

Maar ook een opvoeding waarbij ouders een hele grote mate van toegeeflijkheid vertonen tot op het punt dat ze niet tot nauwe...


Lees verder ...
 

Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Relaties met broertjes en zusjes bieden kinderen veel gelegenheid om te oefenen en te leren. 

De emoties binnen die relaties zijn vaak sterk en ongeremd, hetzij positief of negatief. Kinderen oefenen in die relaties het omgaan met hiërarchie en machtsverhoudingen, ze oefenen inlevingsvermogen in andermans gevoelens, redeneringen en overwegingen, ze oefenen in het omgaan met onderlinge verschillen en het uiten van emoties.

Het is dan ook niet verbazend dat kinderen met broers en zusjes meer en ...


Lees verder ...
 

Reageren op peuterdriftbuien

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. 

Uit onderzoek blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen te bereiken. De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten zelfbeheersing te ontwikkelen.

Onderzoek laat...


Lees verder ...
 

Gevolgen van het veelal niet reageren op het huilen van een baby.

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Regels en grenzen 

Baby’s huilen. 

Vooral baby’s van 0 tot 3 maanden huilen veel, niet zelden een uur of meer per dag, hetgeen volstrekt normaal is. Het zijn vooral de ouders, niet de kinderen zelf, die hier - ook op langere termijn -, nadelige gevolgen van ondervinden. Het opnemen van een huilende baby is gepast ouderlijk gedrag.

Onderzoek laat zien dat bij kinderen van deze leeftijd het meestal niet reageren op het huilen van het kind zowel voor de hersenontwikkeling als voor het zelfvertrouwen van het kind...


Lees verder ...
 

Gepaste opvoedingsgedragingen van ouders of verzorgers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels en grenzen 

Het opnemen van een kind van drie maanden dat huilt is nodig. Kinderen van deze leeftijd hebben het nodig dat er op hun huilen wordt gereageerd, om zich sociaal-emotioneel en lichamelijk goed te kunnen ontwikkelen. Opnemen van het kind, troosten, verzorgen, en/of kalmerend toespreken zijn daarom gepaste opvoedingsgedragingen van ouders of verzorgers.

Van een tweejarige mag nog niet verwacht worden dat hij of zij net als de overige gezinsleden aan tafel blijft zitten tot iedereen klaar is. Het ...


Lees verder ...
 

Regels en grenzen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels en grenzen 

Verwennen of niet bij baby, peuter en kleuter.

In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken bediend wordt.

Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze er eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote en voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind schaden. Schadelijk verwennen wordt door wete...


Lees verder ...
 

Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Regels, grenzen en lichamelijk straffen 

Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een belangrijk onderdeel van opvoeding. 

Grenzen en regels geven kinderen houvast.

Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te positioneren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te ontwikkelen als persoon. Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in concrete situaties niet altijd gemakkelijk te ...


Lees verder ...
 

Leeftijd van volgroeid zijn van de hersenen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Een van de redenen waarom pubers meer slaap nodig hebben dan volwassenen is dat slaap belangrijk is voor de ontwikkeling van hun hersenen. 

Die ontwikkeling is pas voltooid in de eerste jaren van het derde levensdecennium.

De hersenen bereiken doorgaans pas hun volwassen vorm, omvang en functioneren tussen 21 en 24 jaar. Met name de hersencentra die wezenlijk zijn voor het beoordelen van risico’s, voor lange termijn planning en voor zelfbeheersing, het beheersen van impulsen en gevoelens, zi...


Lees verder ...
 

Invloed van seks op tv op de ontluikende seksualiteit

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Seksuele ontwikkeling vindt bij uitstek plaats gedurende de adolescentie. Pubers worden zich bewust van seksuele gevoelens en het merendeel van de middelbare scholieren (circa 80 %) heeft wel eens een vriend of vriendin gehad.

De helft van de pubers in Nederland heeft op dertienjarige leeftijd gezoend. In volgende jaren neemt de mate van seksuele omgang snel toe. Van de jongeren van net 17 jaar heeft de helft de eerste seksuele ervaring gehad.

Recente generaties pubers blijken vaker seksuele g...


Lees verder ...
 

Gevolgen alcoholgebruik door pubers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.

Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van depressiviteit, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden.

Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op lange termijn schade kunnen o...


Lees verder ...
 

Risico op overstap van softdrugs naar harddrugs

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Vaak wordt er over cannabis of marihuana gedacht als een betrekkelijk onschuldige drug, omdat het een zogenaamde softdrug is. 

Toch is het gebruik ervan, vooral door pubers, niet zonder risico’s. Naast de schadelijke effecten die softdrugs kunnen hebben bijvoorbeeld voor het functioneren op school, door de toename van risico op ongevallen en op lichamelijke en psychische klachten blijkt cannabisgebruik dikwijls ook een opstap te zijn naar later harddruggebruik.

Uiteraard gaan niet alle...


Lees verder ...
 

Behoefte aan slaap bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Pubers blijken vaak een chronisch slaaptekort te hebben. 

Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat ze gemiddeld aanzienlijk meer slaap nodig hebben dan volwassenen - ruim 9 uur tegen 7 tot 8 uur voor een volwassene - terwijl ze anderzijds door hormonale veranderingen later gaan slapen maar meestal wel de volgende morgen weer vroeg op moeten om op tijd op school te zijn. 

Gebrek aan slaap beïnvloedt hun functioneren (zoals schoolprestaties) negatief, en dikwijls ook hun stemming en ...


Lees verder ...
 

Benodigd aantal uren dagelijks actief bewegen voor jeugdigen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Sinds 1998 bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm is het resultaat van een samenwerking tussen diverse universiteiten (VU Amsterdam, Groningen, Maastricht en Utrecht) en gezondheidsinstellingen (TNO, RIVM, NOC-NSF) en is gebaseerd op internationale richtlijnen

De bewegingsnorm geeft aan dat kinderen onder de 18 jaar dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit dienen te hebben, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week gericht zijn op het verbeter...


Lees verder ...
 

Overgewicht en ontbijten bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

Uit diverse internationale onderzoeken naar een mogelijk verband tussen overgewicht en het overslaan van het ontbijt, blijkt dat dit verband inderdaad bestaat. 

Onderzoek bij 35000 Nederlandse tieners laat zien dat de belangrijkste risicofactor voor overgewicht bij adolescenten het overslaan van het ontbijt is.

Dit verband blijkt bij jonge pubers (13-14 jaar) nog sterker te zijn. Jongeren en jonge volwassenen hebben meer dan andere leeftijdsgroepen de neiging om het ontbijt als maaltijd ...


Lees verder ...
 

Overgewicht en borstvoeding

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Opgroeien en gezondheid 

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar het verband tussen borstvoeding en overgewicht. 

Uit een overzichtsstudie van betreffende onderzoeken blijkt dat borstvoeding een kleine maar duidelijke bescherming oplevert tegen overgewicht gedurende de kindertijd. Voor wat betreft de duur van borstvoeding, komt uit recent onderzoek naar voren dat kinderen die minimaal zes maanden borstvoeding hebben gehad een lager risico hebben op overgewicht dan kinderen die minder dan drie m...


Lees verder ...
 

Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Wanneer kunnen kinderen zichzelf zien als iets verschillends, iets unieks in de wereld? Wanneer worden ze zelfbewust? 

Die ontwikkeling vindt gewoonlijk plaats tussen het 1e en 2e levensjaar. Het is omstreeks de 14e tot 18e maand dat kinderen sporen van zichzelf kunnen zien als iets dat voor hen zelf staat, alleen voor hen zelf, zoals bijvoorbeeld de afdruk van hun voetjes in het zand op het strand of het beeld dat ze zien als ze in de spiegel kijken.

Zo omstreeks 18 maanden gaan de mees...


Lees verder ...
 

Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wann...


Lees verder ...
 

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek...


Lees verder ...
 

De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlij...


Lees verder ...
 

'Agressief' gedrag van peuters

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit verschillende longitudinale studies, dat wil zeggen onderzoeken waarbij kinderen over een reeks van jaren zijn gevolgd, komt naar voren dat lichamelijk agressief gedrag van kinderen zich normaliter tussen 18 en 24 maanden ontwikkelt en een piek bereikt tussen het derde en vierde levensjaar, waarna zich een daling in frequentie van zulk gedrag inzet. Maar voor zo’n vijf tot tien procent van de kinderen geldt dat zij in die periode een hoge mate van agressief gedrag vertonen, dat zi...


Lees verder ...
 

Motieven van een jong kind bij ‘lastig’ gedrag

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen, - die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kan hebben, - en dienovereenkomstig reageren. 

De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke rede...


Lees verder ...
 

Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Spelen is zo belangrijk voor kinderen dat het recht daarop is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Het is met name door spel, te omschrijven als iedere lichamelijke of mentale activiteit met kinderen die louter en alleen wordt ondernomen omdat het plezier of vermaak oplevert, dat kinderen al vanaf de eerste maand na de geboorte zich in lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal opzicht ontwikkelen. 

Zo is vastgesteld dat spelen de gezonde ontwikkeling van ki...


Lees verder ...
 

Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele ...


Lees verder ...
 

Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht...


Lees verder ...
 

Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ d...


Lees verder ...
 

Voor het eerst doen alsof en fantasiespel spelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen dertig jaar blijkt dat kinderen normaliter op zijn laatst in de tweede helft van het tweede levensjaar, in hun spel kunnen gaan doen alsof. Bijvoorbeeld kunnen doen alsof ze uit een

speelgoedpot thee of koffie in een kopje schenken, vervolgens kunnen doen alsof ze uit het (feitelijk) lege kopje drinken, enzovoorts.33 Het oefenen door middel van spel in kunnen doen alsof en fantasie is belangrijk voor de ontwikkeling van empathie...


Lees verder ...
 

Voor het eerst communiceren door middel van wijzen.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Ook voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, kunnen ze al met anderen communiceren, namelijk door, al dan niet begeleid door het maken van geluiden, naar dingen of personen te wijzen. Vanaf zo omstreeks de 7e maand is het voor veel baby’s bepaald niet ongewoon om bijvoorbeeld speelgoed uit de box te gooien om het vervolgens door er naar te wijzen weer terug te vragen. En omstreeks de negende maand kunnen meeste baby’s de blik van volwassenen volgen en dus samen met een ander aa...


Lees verder ...
 

De eerste woordjes

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Het moment waarop baby’s voor het eerst woordjes gaan zeggen, ligt voor de meesten tussen de 9 en 15 maanden. Maar er zijn baby’s die al met 8 maanden hun eerste woordjes spreken en kinderen die dat pas rondom 18 maanden doen.

Baby’s maken overigens al eerder, zo vanaf de zesde maand, allerlei brabbelgeluidjes maar tot echte woorden komt het dan nog niet. Recent onderzoek wijst erop dat de aandacht die ouders aan hun baby besteden, bijvoorbeeld door veel tegen de baby te spreken en...


Lees verder ...
 

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.


Lees verder ...
 

Het vermogen van kinderen om aan te voelen wat er rondom hen gebeurt

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Kinderen voelen al op heel jonge leeftijd aan wanneer er sprake is van spanningen tussen de volwassenen om hen heen en van ernstige stemmingsstoringen bij die volwassenen. 

Ouders die dat niet onderkennen, weten dus ook niet hoe ingrijpend kinderen beïnvloed kunnen worden door die spanningen of storingen en hoe ze daar onder kunnen lijden.


Lees verder ...
 

De wet van Rose

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Het gedrag van de gemiddelde burger bepaalt mede de omvang van de groep burgers met problemen – wordt wel de wet van Rose genoemd, genoemd naar een van de grondleggers van de preventieve geneeskunde, Geoffrey Rose.

Toegepast op het gebied van ontwikkeling en opvoeding betekent de ‘wet van Rose’ dat programma’s of activiteiten die kennis en begrip van opvoeding onder de bevolking als geheel vergroten, op termijn ook het aantal volwassenen en ouders, en daarmee het aantal gezinnen...


Lees verder ...
 

De invloed van ouders op de keuze van vrienden door hun pubers.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Er is een grote hoeveelheid onderzoek, waaruit blijkt dat ouders, ten goede of ten kwade, een belangrijke invloed hebben op het soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver vóór het aanbreken van de puberteit begint.


Lees verder ...
 

Slaan is geen gepaste straf.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Eén van de grootste uitdagingen voor ouders en andere opvoeders is kinderen het onderscheid te leren tussen goed en kwaad, gewenst en ongewenst, gevaarlijk en veilig en hen zelfbeheersing bij te brengen. En dat alles zonder het kind te slaan of te vernederen.


Lees verder ...
 

Wanneer ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenwaarde?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : Liefdevol opvoeden, een kunst 

Tussen 1 en 2 jaar beginnen kinderen een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.


Lees verder ...
 

Het vermogen van baby’s aan te voelen wat er om hen heen gebeurt

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008,

Het vermogen van baby’s aan te voelen wat er om hen heen gebeurt


Onderzoek toont aan dat vanaf de eerste levensdagen kinderen de wereld om zich heen in zich op beginnen te nemen en er op reageren.

Wanneer een ouder of verzorger heel angstig of depressief is, wordt dit door het jonge kind ervaren en dit kan een schadelijk effect hebben op de ontwikkeling van een baby. 


Lees verder ...
 
 

Blogarchief

UA-38208957-1